ECONOMICS – FACULTY

1
DR. T. RAVI KUMAR
1
MR. AJAY RANJAN SINGH
Saumyajit Eco
MR. SAUMYAJIT BHATTACHARYA
Rabi Shankar Eco
MR. RABI SHANKAR PRASAD
samir
MR. SAMIR KR. SINGH
1
DR. VINEETA
1
DR. NITI K. GARG
Chitra Verma Economics
MS. CHITRA VERMA
Pratibha Economics
MS. PRATIBHA MADAN
Neha Singh
MS. NEHA VERMA
1
MR. SIDDHARTH CHANDRA BHUPESH
1
MS. ANU VERMA