HISTORY – FACULTY

1
MR. SANJAY VERMA
1
DR. VANDANA
1
DR. SHAHANA BHATTACHARYA
manoj
DR. MANOJ SHARMA
Ajeet History
DR. AJEET KUMAR
Puneet Yadav History
MR. PUNEET YADAV
Dhiraj Histroy
MR. DHIRAJ KUMAR
Amit kumar History
DR. AMIT KUMAR SUMAN
1
DR. VIKRAM SINGH CHAUDHARY
1
DR. DUSHYANT KUMAR SHAH
1
MR. ALTAF HUSSAIN
1
MR. SUMIT KUMAR
1
DR. DEEPAK SOLANKI